โลโก้เว็บไซต์ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม 3) ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี
ณ ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม 3) ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ
09.00 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “ยันต์ล้านนา กับความสัมพันธ์เชิงตัวเลข”
โดย พระศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. บรรยายเรื่อง “นุ่งหย้องแบบเบ้า หมู่เฮาคนเมือง”
โดย คุณอัญชลี ศรีป่าซาง ร้านสีสันพรรณไม้
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “พระวิษณุกรรม ศรัทธาและความเชื่อ”
โดย คุณเทวินทร์ ถาธรรม ผู้ประกอบพิธีล้านนา
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.15 น. บรรยายเรื่อง “Tai Tham Font Unicode จากใบลานพับสาสู่สมาร์ทโฟน”
โดย รังสิวุฒิ ไชยศิลป์ ผู้พัฒนาฟอนต์ ตระกูล Tai Tham Unicode
16.15 – 16.30 น. กล่าวสรุปโดยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนที่

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdHsn8DRmONUxpUsJ…/viewform
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา