โลโก้เว็บไซต์ พิธีสมโภชองค์มหากฐิน  | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีสมโภชองค์มหากฐิน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

กำหนดการ
พิธีสมโภชองค์มหากฐิน
วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

*************************************************************************************

เวลา ๑๖.๓๐ น.                คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาธุชนผู้ที่มีจิตศรัทธาพร้อมกัน ณ ศาลาราชมงคล
                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เวลา ๑๗.๐๐ น.                พิธีสมโภชองค์มหากฐิน
                                       - จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
                                       - ประเคนขันขอศีล
                                       - จุดเทียนพระพุทธมนต์
                                       - ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย
                                       - สมาทานเบญจศีล
                                       - รับศีล
                                       - อาราธนาพระปริต
                                       - พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
                                       - อาราธนาธรรม
                                       - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
                                       - ถวายปัจจัยไทยธรรม (โดยตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า)
                                       - กล่าวนำคำถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ ๙ รูป
                                       - ประเคนเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน โดย
                                         (  รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร              ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
                                             นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า                        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ
                                             รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา                                                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา               รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ
                                             นายสุรพล ใจวงศา                                 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
                                             รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงศา         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
                                             รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข    คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ        คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
                                             นายกิจจา ไชยทนุ               คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
                                           - พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๘.๐๐ น.                ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา