โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2564 | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 เมษายน 2564 - 29 เมษายน 2564

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ระหว่างวันที่ 28 -29 เมษษยน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้สร้างความเข้าใจอันดีต่อการปฏิบัติงานและปัญหาตลอดจนสามารถร่วมแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการ ภายใต้แนวคิดที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

 

กำหนดการ

28 เมษายน พ.ศ.2564 

  • เวลา 9.00 - 12.00 น. CoP TALK: การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
  • เวลา 13.00 - 16.30 น. CoP TALK: การผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ


29 เมษายน พ.ศ.2564 

  • เวลา 13.30 - 16.30 น. CoP TALK: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรม

 กำหนดการ

 คำกล่าวรายงาน

 

CoP TALK: การผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
CoP TALK: การผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
 

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

 ภาพบรรยากาศการประชุม

 เอกสารสรุปองค์ความรู้ CoP1

 Video (ความยาว 2:17:44) 

 

 เอกสารประกอบ CoP1 - น่าน

 

 

CoP TALK: การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
CoP TALK: การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

 ภาพบรรยากาศการประชุม

 เอกสารสรุปองค์ความรู้ CoP2

 Video part 1 (ความยาว 3:23:10)

 Video part 2 (ความยาว 21:19)

 

 เอกสารสรุปประกอบ - อ.เยาวนาถ

 เอกสารสรุปประกอบ - อ.สุพจน์

 เอกสารสรุปประกอบ - ดร.ภาณุพงศ์

 

 

CoP TALK: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
CoP TALK: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

 ภาพบรรยากาศการประชุม

 เอกสารสรุปองค์ความรู้ CoP3

 Video (ความยาว 2:04:49)

 

 เอกสารสรุปประกอบ - คุณอุบลรัตน์

 เอกสารสรุปประกอบ - คุณจิรวัฒน์

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา