โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)  | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย แสงเดือน เหล่าสูง จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566

สถานที่ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิต นักศึกษาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวดเพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง  
  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.25 ล้านบาท !   
  สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ 
ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ BCG Economy  เช่น 
 นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ 
 นวัตกรรมการเกษตร 
 นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 นวัตกรรมด้านอาหาร 
 นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy 
เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
   1. Clip Video ความยาวไม่เกิน 3 นาที
   2. รายละเอียดผลงาน(Project Proposal)
   3. ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยจะต้องระบุรายละเอียด ผลงานเบื้องต้น และ Business Model Canvas
   4. นักศึกษาต้องตรวจสอบการคัดเลือกและการละเมิดผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -  30 เมษายน 2566   
ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ทาง QR Code 
------------------------------
**หมายเหตุ : 
1. นิสิต นักศึกษา ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของธนาคารออมสิน และต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup กับธนาคารออมสินในปี 2566 
2. สามารถส่งใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ของสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup กับธนาคารออมสินในปี 2566
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา