โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศเปิดเรียนแบบ Onsite ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แต่ยังคงมาตรการป้องกัน เว้นระยะห่างและส่วมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งผู้เรียนและผู้สอน | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศเปิดเรียนแบบ Onsite ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แต่ยังคงมาตรการป้องกัน เว้นระยะห่างและส่วมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งผู้เรียนและผู้สอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4668 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน ที่ 1457/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และมติคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชียงใหม่ ในคราวประชุม วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จึงเห็นสมควรออกประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1  ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติในห้องเรียน (Onsite) ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนคำนึงถึงความเหมาะสมของห้องเรียนและจำนวนนักศึกษา โดยต้องจัดให้มีการจัดเว้นระยะห่างระหว่างนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเอกสารแนบท้าย อย่างเคร่งครัด

ข้อ 2  ให้ดำเนินการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคในรูปแบบปกติในห้องเรียนตามกำหนดการในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน หรือ การสอบ ในรูปแบบปกติในห้องเรียนได้ ให้คณบดี/ผู้อำนวยการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรายกรณี

ข้อ 3  การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่าง/วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้พิจารณารูปแบบการสอบได้ตามความเหมาะสม โดยยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับผู้สอนและผู้เรียนดังนี้

1. จัดเว้นระยะห่างที่นั่งระหว่างนักศึกษา อย่างน้อย 1 – 2 เมตร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน

2. อาจารย์และนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ

4. ให้อาจารย์และนักศึกษา ลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออกห้องเรียนอย่างชัดเจน

5. จัดให้มีการระบายอากาศภายในห้องเรียน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการที่ถูกต้อง

6. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษา หมั่นสังเกตอาการเสี่ยง เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าออก เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น ท้องเสีย และประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำ ผ่าน Thai Save Thai (TST)

7. กรณีพบภายหลังว่ามีผู้ติดเชื้อในห้องเรียน

- ให้ผู้ที่อยู่ในห้องเรียนทุกคนแยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 5 วัน และติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน

- ถ้ามีอาการให้ตรวจ ATK ทันที

- ถ้าไม่มีอาการให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

- ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้ง กองพัฒนาอาคารสถานที่ ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน และปิด

  ห้องเรียนเป็นเวลา 1 วัน

- ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งกองพัฒนานักศึกษา จัดทำข้อมูลและติดตามผู้ติดเชื้อ

- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา