โลโก้เว็บไซต์ คลิปวีดิโอผลงานการเขียนแผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณเวียงเจ็ดลิน | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิปวีดิโอผลงานการเขียนแผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณเวียงเจ็ดลิน


ผลงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านา ทุกพื้นที่ จากโครงการประกวดการสร้างแนวทางฟื้นฟูและการรับรู้เมืองโบราณเวียงเจ็ดลินในเชิงธุรกิจ
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลงานกลุ่มที่ 1 (คลิก) ผลงานกลุ่มที่ 2 (คลิก) ผลงานกลุ่มที่ 3 (คลิก)
ผลงานกลุ่มที่ 4 (คลิก) ผลงานกลุ่มที่ 5 (คลิก) ผลงานกลุ่มที่ 6 (คลิก)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา