โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่ความรู้เวียงเจ็ดลิน 21 มีนาคม 2562 | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่ความรู้เวียงเจ็ดลิน 21 มีนาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 โดย เวียงเจ็ดลิน



กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เวียงเจ็ดลิน วันที่ 21 มีนาคม 2562
วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายยุรธร  จีนา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเวียง...



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา