โลโก้เว็บไซต์ ข้อกำหนดในประกาศสถาการณ์ฉุกเฉิน | เวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อกำหนดในประกาศสถาการณ์ฉุกเฉิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2563 โดย เวียงเจ็ดลินข้อกำหนดในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการออกข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ที่ 1 โดยมีการออกข้อกำหนด 16 ข้อ โดยจะมีรายละเอียดของการ เปิดปิดสถานที่ ข้อห้...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา